Festiwal MAM to!w ramach którego odbywa się konkurs literacki pt. Gdybyś znalazł/a się w swojej ulubionej książce, co byś w niej zmienił/a? - jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.


Dzięki Festiwalowi MAM to!:

 • • młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,
 • • opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
 • • rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,
 • • instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
 • • wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.
 • • Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

 • • Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10
 • • Odbiorcy: szkoły podstawowe i średnie
 • • Zgłoszenia: do 3 marca 2020
 • • Zasady:
  1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
   * klasy IV-VI szkół podstawowych,
   * klasy VII i VIII szkół podstawowych ,
   * klasy szkół średnich.
  2. Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę (1-3 strony A4 maszynopisu).
  3. Z jednej szkoły można zgłosić do 5 prac konkursowych. Każdy opiekun literacki wypełnia obowiązkowo Zbiorczą kartę zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 2).
  4. Prace muszą być podpisane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz klasa/oddział.
  5. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 1) podpisaną przez pełnoletniego uczestnika lub – w przypadku małoletniego uczestnika – przez opiekuna prawnego uczestnika. Prace konkursowe oraz wypełnione Karty zgłoszenia uczestnictwa są dostarczane do Organizatora Konkursu przez nauczyciela- opiekuna literackiego uczestników Konkursu wraz z wypełnioną i podpisaną Zbiorczą kartą zgłoszenia uczestnictwa.
  6. Uczestnik – wysyłając pracę na Konkurs – akceptuje Regulamin Konkursu.
  7. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawego o nieodpłatnym przeniesieniu na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do nadesłanych materiałów na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i  zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) materiału dowolną techniką; publiczne udostępnianie materiału tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  8. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że nie narusza on praw osób trzecich ( w tym: majątkowych i autorskich).
  9. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora weryfikacji oraz niezbędnych zmian w nadesłanych materiałach przed ich publikacją.
 • • Przebieg: Prace konkursowe i poprawnie wypełnione Karty zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 1) oraz Zbiorcze karty zgłoszenia uczestnictwa (załącznik nr 2) należy nadesłać (dostarczyć) w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (można przesłać mailem wraz z kartami zgłoszenia na adres ) do 3 marca 2020 roku do Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10 w godz. 8.00-15.00, tel. 22- 646-27-10.

Spotkanie wszystkich uczestników z jurorami i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a – szkoły podstawowe (klasy IV-VI i VII-VIII) godz. 10.00; szkoły średnie- godz. 12.00.
Koordynator: Elżbieta Frankiewicz, tel. 22 646-27-10, e-mail:
Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 dla przedszkoli, o godz. 12:00 dla szkół w Służewskim Domu Kultury.


„(Dodatkowa treść rekomendowana przez IOD SDK, uwzględniana rok temu)
Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego
rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
a) Organizacji działań konkursowych;
b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
w publikacjach pokonkursowych”

Słownik/Informacja:

 • • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
 • • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).


FB Festiwalu MAM to!: https://www.facebook.com/mamtofestiwal

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa

Załącznik nr 2 - Zbiorcza karta zgłoszenia uczestnictwa


logo estiwalu mam to!