Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej
im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak opisów z powiązaniem ARIA pod skomplikowanymi grafikami lub infografikami.
 • Brak opisu z celem przy linkach, które przedstawiane są jako grafika lub ikona.
 • Brak logicznego podziału stron z treścią za pomocą nagłówków HTML (h1,h2,h3,itd.).
 • Nie we wszystkich treściach używane są znaczniki ARIA oraz etykiety do identyfikacji obiektów.
 • Tabele wykorzystywane są do dzielenia tekstów.
 • Użycie emulacji oraz linków za pomocą znaczników div.
 • Brak opisu przy slajderach i ikonach emoji.
 • Część tekstów linków jest niezgodna z jego docelowym miejscem. Brak komentarzy z dokładniejszym opisem celu linku wraz z metodologią ARIA.
 • Czcionki do określenia wielkości podawane są w pikselach, a nie w procentach.
 • Na większości grafik znajdują się teksty.
 • Brak możliwości poruszania się po menu za pomocą klawiatury.
 • Brak możliwość usunięcia focusa za pomocą klawisza escape.
 • Brak możliwości identyfikacji miejsca za pomocą breadcrumbs.
 • Status lub komunikaty nie posiadają opisów za pomocą znaczników ARIA (live regions lub alerts).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Zarzycki.
 • E-mail:
 • Telefon: 22 646-13-38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
 • Adres: ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa
 • E-mail:
 • Telefon: 22 646-13-38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna. Opisz dostępność architektoniczną siedziby swojej instytucji. Jeżeli lokalizacji jest kilka, podaj adres lokalizacji i utwórz odrębny opis dla każdej lokalizacji. Nazwę (adres) lokalizacji oznacz nagłówkiem H3


Aplikacje mobilne

 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 


Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Udogodnienia. Wpisz informacje przydatne dla osób ze specjalnymi potrzebami o zastosowanych ułatwieniach, np. - skrótach klawiaturowych - przełącznikach rozmiaru tekstu, kontrastach Użyj listy punktowanej. W jednym punkcie wskaż jedną informację

 

Inne informacje i oświadczenia

Inne informacje i oświadczenia. Wpisz dodatkowe informacje, które chcesz umieścić w deklaracji, np. deklarację o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych.


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 12 kwiecień 2023 13:46 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. środa, 12 kwiecień 2023 13:47 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 czerwiec 2023 13:38 Tadeusz Gruda