Termin składania dokumentów: 24 maja 2024 r.


BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA ŁAZARSKIEGO
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko księgowej / księgowego

w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

Termin składania dokumentów: 24 maja 2024 r.

Warunki pracy:

 • umowa o pracę
 • wymiar etatu: 1 etat
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

Miejsce pracy:

 • Dyrekcja Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku/lokalu Biblioteki.

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia,
 • wynagrodzenie zasadnicze 4900 zł - 7500 złotych brutto, adekwatne do wykształcenia i posiadanego doświadczenia zawodowego (plus dodatek stażowy w zależności od dokumentów potwierdzających prawo do dodatku),
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku),
 • nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe z obszarów: rachunkowość, finanse, ekonomia,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów i zagadnień z zakresu: przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na wyżej wymienionym stanowisku,
 • doświadczenie w rozliczaniu dotacji,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych (mile widziana znajomość programu Xpertis Finanse i Księgowość).

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie obowiązków służbowych,
 • dokładność i systematyczność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • skrupulatność, sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Instytucji Kultury.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie zadekretowanych dokumentów do systemu księgowego,
 • kontrolowanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, prawidłowości i kompletności ich opisu,
 • obsługa bankowości elektronicznej Biblioteki, m.in. wprowadzanie przelewów bankowych,
 • uzgadnianie sald i zapisów na kontach księgowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej, rozliczanie zaliczek gotówkowych,
 • weryfikacja i wprowadzanie do systemu bibliotecznego danych dotyczących spłaty zobowiązań czytelników wobec Biblioteki dokonanych na rachunek bankowy Biblioteki,
 • udział w sporządzeniu deklaracji podatkowych,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (m.in. Rb-N, Rb-Z),
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych, raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
 • uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopie świadectw pracy – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • podpisane oświadczenie o treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 10, 02-587 Warszawa, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)”.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą w naszej instytucji prześlij nam swoje dokumenty.

Komplet dokumentów należy przesłać do 24 maja 2024 r. na adres:

W tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać:
„Nabór na stanowisko księgowej / księgowego w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”.

Pracownik Działu kadr Biblioteki telefonicznie lub mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią postawione wymagania. Dyrektor zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Dyrektor zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiedzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informacja dla kandydata: Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informujemy, że: Administratorem pozyskanych danych osobowych z chwilą ich złożenia jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt – e-mail: . Dane i kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://www.bpmokotow.waw.pl/bpmok/index.php/o-bibliotece/kontakt. Podane dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w związku z uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie gromadzenia: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko księgowej / księgowego. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres określony przepisami prawa o archiwizacji. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom, z którymi Administrator podpisał umowy przetwarzania danych w jego imieniu. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ……… w Warszawie, udzieloną w dniu ……… w celu ……… Podpis osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Panu/i prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/i osoby oraz podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.