Składanie ofert do 31 sierpnia

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć, warsztatów twórczych, kompetencyjnych
w sezonie 2023/2024
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów
w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z faktem, iż wartość zamówień objętych niniejszym Konkursem nie przekracza progów unijnych, a zamówienia dotyczą przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, niniejsze postępowanie jest realizowane zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o procedury wewnętrzne Zamawiającego.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), mające udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie związane z działaniem w zakresie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.
 2. Kandydaci zgłaszający się do Konkursu proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną na adres kompletu dokumentów (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Konkurs na prowadzenie zajęć w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 2023/2024”):
  1. wypełnionego formularza oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,
  2. oświadczenie RODO stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 3. Oferty przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania ofert.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i Internecie.

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU:

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć, warsztatów twórczych, kompetencyjnych w sezonie 2023/2024 w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
 2. Działania mogą być zarówno jednorazowe, jak i cykliczne jednak planowane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy (październik 2023 – czerwiec 2024).
 3. W celu zapoznania się z wyposażeniem i możliwościami lokalowymi do prowadzenia oferowanych zajęć i warsztatów zapraszamy do wizji lokalnej filii:
  1. Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a;
  2. Wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych nr 140, ul. Mozarta 1;
  3. Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych nr 125, ul. Czerniakowska 38a;
  4. Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr III, ul. Tuchlińska 2a;
  5. Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr LIV, ul. Ludowa 4;
  6. Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr XXX, ul. Melsztyńska 4;
  7. Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr XXXIII, Al. Niepodległości 19;

 

IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 

 1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić kilka ofert.
 2. Każdy uczestnik Konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty do Konkursu, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
  1. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć i kwalifikacje realizatorów,
  2. wartość merytoryczną proponowanej oferty,
  3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
  4. ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
  5. rekomendacje i listy polecające z innych instytucji lub partnerów.
 4. Poszukujemy instruktorów i animatorów do prowadzenia w filiach, o których mowa w Rozdziale III ust. 3, warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów z zakresu zdobywania wiedzy, pozyskiwania nowych umiejętności, doświadczania:
  1. rozwój kreatywności i procesów twórczych – twórcza praca z książką; zajęcia plastyczne; sztuka i architektura; zajęcia teatralne; warsztaty pisarskie; warsztaty dziennikarskie
   i inne;
  2. kreatywne korzystanie z mediów: tworzenie animacji, filmów, grafiki przy użyciu programów komputerowych, aplikacji i innych;
  3. poruszanie aktualnych tematów – ekologia; środowisko naturalne i klimat; różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo; edukacja obywatelska; nauka; dziedzictwo Mokotowa i inne;

 

oraz edukacja STEAM

 

w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI – (łącząca naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę):

 1. robotyka (LEGO Education DUPLO Coding Express, LEGO WeDo2.0, LEGO Mindstorms),
 2. elektronika (Arduino),
 3. nowe technologie druk 3D, gry, aplikacje,
 4. twórcze budowanie (K’nex Kid, Knex, LEGO Education DUPLO STEAM Park).

 

V. UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Pracując nad projektem oferty Wnioskodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na:
  1. rzetelne i realne oszacowanie kosztów brutto,
  2. sposób promocji zadania, który umożliwi dotarcie do osób zainteresowanych uczestniczeniem w jego realizacji,
  3. elastyczność czasową i merytoryczną sposobu realizacji oferty, która w przypadku wystąpienia problemów z realizacją pozwoli na jego zmianę (w trakcie trwania) bez uszczerbku dla uczestników,
  4. dostosowanie oferty do realnych warunków lokalowo-sprzętowych filii, o których mowa w Rozdziale III ust. 3, uwzględniając posiadane przez nią wyposażenie (projektor, sprzęt komputerowy, zestawy klocków, mikrokontrolerów, pomoce edukacyjne, programy multimedialne, drukarki 3D).

 

VI. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT

 

 1. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów w składzie trzyosobowym na posiedzeniu niejawnym.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w przedłożonych ofertach oraz ich załączników, a także na podstawie innych pozyskanych samodzielnie informacji.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 14 września 2023 r.
 4. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego nastąpi poprzez przesłanie informacji Oferentom na wskazany w ofercie adres mailowy.
 5. Organizator zastrzega, iż skontaktuje się wyłącznie z wybranymi przez komisję konkursową Oferentami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej z przedłożonych ofert.
 8. Oferentom z tytułu niewybrania złożonej przez nich oferty nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.

 

VII. REALIZACJA OFERTY:

 

 1. Po pozytywnej ocenie Komisji i zakwalifikowaniu się ofert przyjętych do realizacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa, na podstawie której Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie.
 2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na projekt (w trakcie jego trwania), wstrzymanie lub całkowite zaprzestanie realizacji zadania z przyczyn obiektywnych.
 3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Mokotów a Wnioskodawcami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji.
 4. Zajęcia będą bezpłatne dla uczestników.
 5. W trakcie realizacji oferty Wnioskodawca zobowiązuje się do działań wspierających działania zespołu Biblioteki Publicznej w zakresie promocji, informacji i działań profrekwencyjnych.
 6. Biblioteka Publiczna odpowiada za przygotowanie sal do zajęć zgodnie z ich profilem.
 7. Biblioteka Publiczna i Wnioskodawca będą współpracowali ze sobą w kwestii wyposażenia sal i potrzeb materiałowych uczestników i prowadzącego.

 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE:

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z przyczyn niezależnych.
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin, ustala Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Z. Łazarskiego Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 3. Dyrektor Biblioteki Publicznej uprawniony jest do dokonywania okresowych ocen efektywności działań Instruktora w zakresie świadczonych przez niego usług, a należyta staranność w realizacji tych usług będzie podlegała bieżącej ocenie przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Mokotów, w tym może stanowić jedno z kryteriów decyzji Biblioteki Publicznej o kontynuowaniu współpracy z Instruktorem w kolejnych sezonach.

Do pobrania:

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.