Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2023 r.


DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZYGMUNTA ŁAZARSKIEGO
W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2023 r.

Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1 etat w systemie 8:00-16:00,
 • umowa o pracę etat 1/1.

Miejsce pracy:

 • Dyrekcja Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku/lokalu Biblioteki.

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • szkolenia,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 4 100,00 zł - 6 500,00 zł (w zależności od wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego), dodatek stażowy,
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku),
 • nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe.

Wymagania niezbędne:

 • minimum wykształcenie wyższe (licencjat). Preferowane wykształcenie kierunkowe z obszarów: prawa, human resources, administracji, socjologii, psychologii lub studia podyplomowe z wymienionych obszarów,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustaw towarzyszących,
 • znajomość przepisów i zasad dotyczących rozliczania czasu pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office – zwłaszcza MS Word i Excel,
 • doświadczenie w obsłudze programów kadrowo-płacowych (Xpertis ERP).

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • umiejętność zarządzania ludźmi,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów oraz problemów innych,
 • dokładność,
 • punktualność,
 • dobra organizacja pracy,
 • empatia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa kadrowa pracowników, prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i godzin nadliczbowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie urlopów pracowniczych,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników i szkoleń BHP oraz współpraca ze specjalistą ds. BHP w zakresie organizacji szkoleń,
 • współpraca z działem księgowym w zakresie przygotowywania list płac, naliczania wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców,
 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie sprawozdań oraz deklaracji ZUS, PIT, GUS, PFRON,
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne,
 • wprowadzanie danych do programu kadrowo-płacowego,
 • tworzenie niestandardowych sprawozdań, statystyk, opracowań i zestawień na potrzeby wewnętrzne oraz audytów zewnętrznych i bieżących zapytań instytucji nadzorujących,
 • współpraca z przełożonym w zakresie projektowania i utrzymania systemów motywacji finansowej, ewidencji czasu pracy, planowania zatrudniania, doradztwo dla pracowników i Dyrekcji w sprawach związanych z utrzymaniem i rozwojem zasobów ludzkich.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy do wglądu podczas spotkania kwalifikacyjnego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie pracy do wglądu podczas spotkania kwalifikacyjnego,
 • kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach pracy do wglądu podczas spotkania kwalifikacyjnego,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o treści:
  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą w naszej instytucji prześlij nam swoje dokumenty.

Komplet dokumentów należy przesłać do 15 czerwca 2023 r. na adres: . Umiejętność obsługi komputera weryfikowane jest poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

W tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadrowo-płacowych”.

Pracownik Działu kadr Biblioteki telefonicznie lub mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią postawione wymagania. Dyrektor zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów, zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiedzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydatka lub Kandydat składa oświadczenie woli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 10, 02-587 Warszawa, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)”

Informacja dla kandydata:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informujemy, że: Administratorem pozyskanych danych osobowych z chwilą ich złożenia jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Wiktorska 10, 02- 587 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt – e‑mail: , telefon: 22 838 37 91. Dane i kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://www.bpmokotow.waw.pl/bpmok/index.php/o-bibliotece/kontakt.
Podane dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w związku z uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy i w zakresie gromadzenia: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres określony przepisami prawa o archiwizacji. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom, z którymi Administrator podpisał umowy przetwarzania danych w jego imieniu. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ……… w Warszawie, udzieloną w dniu ……… w celu ……… Podpis osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Panu/i prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/i osoby oraz podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.


 Do pobrania: plik z powyższym ogłoszeniem