Powołany od 1 lutego 2023 r.

 

24 stycznia 2023 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał rozporządzenie w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy (klik tutaj).

 

ZARZĄDZENIE NR 112/ 2023
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 24 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 16 ust. 1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), zarządza się, co następuje:

  • § 1. Powołuje się Pana Roberta Kijka na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2029 roku.
  • § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
  • § 3. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
           2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

Na białym tle logotyp Biblioteki Mokotów.