11, 18, 25 sierpnia, godz. 16:30

W wakacje zapraszamy do udziału w trzydniowych warsztatach z projektowania grawerów na drewnie, połączonych z warsztatem plastycznym oraz kursem podstaw programu Photoshop.

Przebieg warsztatów:

11 sierpnia (czwartek), godz. 16:30-18:00
Warsztat plastyczny z tworzenia wzorów w technice kolażu lub rysunku. Wspólnie tworzymy/projektujemy ilustracje za pomocą dostępnych materiałów. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji kartki, flamastry, ołówki itd. Będzie można narysować samodzielnie wzór lub skorzystać z gotowych materiałów. 
Proponowane tematy:
  – Zima
  – Nowy Rok
  – Świat roślin
  – Geometria
Całość zostanie poprzedzona krótką prezentacją na temat tego, jak projektować i na co zwracać uwagę.

18 sierpnia (czwartek), godz. 16:30-18:00
Praca na wykonanych wcześniej fotografiach projektów. W tym celu uczestnicy zapoznają się z interfejsem photoshopa/gimpa i ich podstawowymi funkcjami. 

25 sierpnia (czwartek), godz. 16:30-18:00
Kontynuowanie pracy, przygotowanie projektu do druku.

Zajęcia odbywać się będą w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI (ul. Tyniecka 40a). Adresowane są do młodzieży powyżej 13 roku życia, dorosłych.
Udział bezpłatny, zapisy online na stronie biblioteki: klik tutaj.

Warsztaty prowadzi Witold Dąbrowski – gra­fik i arty­sta wi­zu­alny, zaj­muje się z jednej strony pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym i ilustracją, a z drugiej malar­stwem, rysunkiem i vide­oartem oraz so­undartem. Skończył studia magi­ster­skie na wydziale Grafiki ASP w War­sza­wie i li­cencjat na Kul­tu­ro­znaw­stwie UW. Brał udział w kilku wy­sta­wach zbio­ro­wych i in­dy­wi­dual­nych, pomaga rów­nież w or­ga­ni­za­cji róż­nych wyda­rzeń – od lata 2020 roku jest jed­nym z opieku­nów domku Solato­rium na Osiedlu Jazdów w Warsza­wie.

Plakat informujący o wydarzeniu. Na środku kompozycja kwiatowa w kolorze sepii, nad nią tekst: Grawer na drewnie, 11, 18, 25 sierpnia, godzina 16.30-18.00, zajęcia bezpłatne dla młodzieży powyżej 13 roku życia, dorosłych. Pod tekstem logotyp Biblioteki i Dzielnicy Mokotów. Na samym dole tekst: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, Warszawa Szczegóły i zapisy www.mbddim.pl.