Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do-udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm. Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy

 

Do naszej instytucji odnosi się Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. Przejdź do BIP i pobierz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy.

 

 

Zakres, organizację i ogólne zasady działania oddziałów i filli Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów określa Regulamin Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

Więcej o: Prawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność Naszej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

Więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich oddziałach i filiach Naszej Biblioteki.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są zarządzenia podjęte przez władze Biblioteki

Więcej o: Zarządzenia

W dziale Zajęcia, raporty i sprawozdania znajdą Państwo informacje o zajęciach, spotkaniach itp. w Naszej Instytucji, ale także informacje o księgozbiorze i zatrudnieniu.

Więcej o: Zajęcia, raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

Majątek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów służy wykonywaniu jej zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Biblioteka. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Bibliotekę rejestrach, ewidencjach i archiwach.

Więcej o: Rejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Więcej o: Załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Więcej o: Tryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

Informacje o ochronie danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Mokotów.

Więcej o: RODO

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Plany postępowań o udzielenie zamówienia

 

Więcej o: Plany postępowań o udzielenie zamówienia

Ogłoszenia o zamówieniach

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)


Link do otwarcia ofert on-line: https://zoom.us/j/95709939849?pwd=MkhTRnhPL3REcUZQbUFYNStxQWJDUT09

(16.09.2020, o godz. 12.30)

Meeting ID: 957 0993 9849
Hasło: biblioteka

Więcej o: Zamówienia powyżej 30 tysięcy euro

Archiwum zamówień

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo odnośniki do archiwalnych dokumentów z poprzednich lat.

Więcej o: Archiwum zamówień powyżej 30 tysięcy euro

Ogłoszenia o zamówieniach

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Archiwum zamówień

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich.

Więcej o: Archiwum zamówień do 30 tysięcy euro

Ogłoszenia o naborze

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów.


Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

Informacje o dostępności stron WWW, aplikacji oraz dostępności architektonicznej.

Więcej o: Dostępność