Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.bpmokotow.waw.pl/

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2000-06-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brakuje opisów alternatywnych do niektórych obrazów.

Brakuje unikalnych identyfikatorów do niektórych linków.

Nie wszędzie są klawisze skrótów.

Na stronie znajdują się pliki w formacie PDF bez warstwy tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  e-mail: . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 845 19 89 (dostępny w poniedziałki i piątki). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna biura Dyrekcji: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10 Do budynku prowadzi jedno wejście. Z prawej jego strony znajduje się podjazd dla wózków. Po prawej stronie drzwi znajduje się interkom z przyciskiem. Należy go nacisnąć, aby móc wejść do środka. Sekretariat znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia. Dla osób poruszających się przy pomocy wózka dostępny jest tylko korytarz. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się obok w Czytelni Naukowej nr IV, do której prowadzi inne wejście – znajduje się ono po lewej stronie od wejścia do biura Dyrekcji. W czasie zagrożenia epidemiologicznego wszystkie sprawy załatwiane są przy specjalnie przygotowanym stanowisku z osłoną plexi. Stanowisko to znajduje się bezpośrednio po prawej stronie po wejściu do obiektu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Bibliotece nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 marzec 2021 14:39 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 14:51 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 18:31 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. niedziela, 14 marzec 2021 15:47 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. niedziela, 14 marzec 2021 15:52 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. niedziela, 14 marzec 2021 15:52 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. niedziela, 14 marzec 2021 15:53 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 12:30 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 12:32 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. środa, 19 maj 2021 19:20 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 listopad 2021 13:26 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 listopad 2021 13:52 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 listopad 2021 13:54 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 16:02 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 16:07 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 17:02 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 17:02 Ola Trzaska