Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa

Dane kontaktowe:

email: dyr_bpmokotow.waw.pl

tel. 22 845 19 89

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe: Krzysztof Królik

email:

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 1. Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym1 i służą do następujących celów:

  1. udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

  2. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.

 2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece2 i służą do następujących celów:

  1. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

  2. opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,

  3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

 3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:

  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,

  2. przekazywania informacji o działalności Biblioteki,

Kategorie odbiorców danych

Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

 1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk — nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

 2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych — do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

 3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej — nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

 4. Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki — nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.

 5. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 

Warszawa, 20.02.2023 r

 

1 Są to zadania, o których mowa w ustawie o bibliotekach.

 

2 Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 maj 2018 12:33 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 12:35 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 12:36 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 12:36 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 12:40 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 12:44 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. środa, 13 styczeń 2021 14:59 Ola Kassur
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 13:59 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:29 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:41 Tadeusz Gruda