Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Dzielnicy Mokotów

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Dzielnicy Mokotów.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10

Do budynku prowadzi jedno wejście. Z prawej jego strony znajduje się podjazd dla wózków. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok w Czytelni Naukowej, do której prowadzi inne wejście.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.