W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI do odwołania.


Informujemy, że w czasie przebywania na terenie Biblioteki każda osoba jest zobowiązana do:

  1. zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
  2. używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Biblioteki,
  3. zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej,
  4. nie spożywania napojów i posiłków.


Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku i uczestnictwa w seansie w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej, oraz w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa poniżej.
Nakazu zakrywania nosa i ust w Bibliotece nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 5. roku życia, a także osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu:

  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

Każda osoba przebywająca w budynku Biblioteki powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku, w tym przed seansem, jak i po seansie, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku biblioteki.

  1. Biblioteka zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni w sali kinowo–teatralnej poprzez udostępnienie widzom 50 % liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni). Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  2. W seansie uczestniczyć może Widz, który według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  3. Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w seansie filmowym i poinformuje o tym Bibliotekę.
  4. Zaleca się, aby Widz podał Bibliotece swoje dane kontaktowe, które posłużą do powiadomienia Widza o stwierdzonym lub podejrzewanym przypadku zakażenia koronawirusem wśród pozostałych Widzów lub pracowników uczestniczących w seansie.