Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Dzielnicy Mokotów

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Dzielnicy Mokotów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Blicharski.
 • E-mail:
 • Telefon: 22 241 14 57

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10
 • E-mail:
 • Telefon: 22 646 13 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna biura Dyrekcji:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10

Do budynku prowadzi jedno wejście. Z prawej jego strony znajduje się podjazd dla wózków. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok w Czytelni Naukowej, do której prowadzi inne wejście.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 kwiecień 2020 14:18 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 kwiecień 2020 14:18 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 październik 2020 16:03 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 październik 2020 16:03 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 październik 2020 16:03 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 październik 2020 16:04 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 styczeń 2021 17:48 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:55 Ola Trzaska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 styczeń 2021 15:39 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. środa, 06 styczeń 2021 15:41 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 21:02 Tadeusz Gruda
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 listopad 2021 13:40 Tadeusz Gruda